آموزش
 

شماره و کد رشته محل های دانشگاه پیام نور هرسین

ردیف

کد رشته محل

رشته آموزشی

عضو علمی

دانشکده

گروه آموزشی

رشته

1

12

18

20

مدیریت بازرگانی

 

رضا رستمی

2

12

35

11

مدیریت بازرگانی (چند بخشی)

3

12

18

45

مدیریت صنعتی

 

 

محمد نظری

4

12

38

11

مدیریت صنعتی (چند بخشی)

5

12

18

10

مدیریت دولتی

6

12

34

11

مدیریت دولتی (چند بخشی)

7

12

11

72

علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

 

ناصر ویسی

8

12

17

28

روانشناسی

9

12

17

23

روانشناسی (گرایش روانشناسی)

10

12

14

10

حسابداری

یونس عباسی

11

12

14

13

حسابداری (چند بخشی)

اکبر ویسمرادی

12

12

29

10

تاریخ

ابتهاج سلیمی

13

12

30

11

زبان و ادبیات عرب

محمدرضا بیگی

14

12

23

10

حقوق

 

15

12

20

61

الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

 

فاطمه فاضل زاده

16

12

20

62

الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام)

17

12

22

59

علوم اجتماعی (برنامه ریزی و رفاه)

 

18

12

15

32

تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)

 

علی احمدی

19

12

15

33

تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)

20

12

15

41

علوم ورزشی و علوم انسانی

21

12

16

65

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

22

12

13

20

زبان و ادبیات فارسی

فرشته آزادتبار

23

11

11

30

ریاضی (کاربردی)

 

مریم چقامیرزا

24

11

11

32

ریاضیات و کاربردها

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما