1396/9/9 پنجشنبه

ارزشیابی اساتید
 
قابل توجه دانشجویان :

جهت ارزشیابی اساتید از تاریخ 96/9/4 الی 96/9/30 از طریق مسیر زیر در سامانه ی گلستان اقدام نمایید.

ارزشیابی ------->  استاد -------> ارزشیابی

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر