برنامه کلاسی
 
برنامه کلاسی رشته روانشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/14 11/21 11/28 12/05 12/12 12/19 01/18 01/25 02/01 02/08 02/15 02/22 02/29 03/05
شنبه شیوه های اصلاح و تغیر رفتار ویسی 10-11:30       P P P P P   P          
روانشناسی تحولی 1 ویسی 8:30-10       P P P P P   P          
روش تحقیق کمی و کیفی (مقدمات روش تحقیق ) ویسی 11:30-13       P P P P P   P          
روانشناسی تحولی 2 ویسی 13:30-15       P P                    
کار آفرینی ویسی                                
آمار توصیفی کارخانه 8:30-10 201 P P P P P P P   P P P P    
آمار استنباطی کارخانه 10-11:30 201 P P P P P P P   P P P P    
روانشناسی اجتماعی کارخانه 13:30-15 201 P P P P P P                
مبانی جامعه شناسی کارخانه 11:30-13 201 P P P P P P                
آسیب شناسی اجتماعی  کارخانه 11:30-13 201             P   P P P P P  
روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1 زندی 8:30-10 303 P P P P P P                
روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2 زندی 10-11:30 303 P P P P P P                
فیزیولوژی اعصاب و غدد زندی 11:30-13 303 P P P P P P                
روانشناسی اعتیاد زندی 13:30-15 303 P P P P P P                
                                   
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/15 11/22 11/29 12/06 12/13 12/20 01/19 01/26 02/02 02/09 02/16 02/23 02/30 03/06
یکشنبه مشاوره شغلی و حرفه ای فاضلی 8:30-10 201 P   P P P P P              
روانشناسی شخصیت فاضلی 10-11:30 201 P   P P P P P              
روانشناسی سیاسی فاضلی 11:30-13 201 P   P P P P P              
احساس و ادراک فاضلی 13:30-15 201 P   P P P P P              
روانشناسی اجتماعی کاربردی فاضلی 8:30-10 201               P P P P P P  
اصول روانشناسی بالینی فاضلی 10-11:30 201               P P P P P P  
روانشناسی سلامت قاسمی فر 8:30-10 303 P   P P P P P              
مبانی مشاوره و راهنمایی قاسمی فر 10-11:30 303 P   P P P P P              
روانشناسی خانواده قاسمی فر 11:30-13 303 P   P P P P P              
تاریخجه و مکاتب در روانشناسی قاسمی فر 13:30-15 303 P   P P P P P              
آشنایی با فلسفه اسلامی فاضل زاده 8:30-10 303               P P P P P P  
معرفت شناسی فاضل زاده 10-11:30 303               P P P P P P  
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان - علم النفس فاضل زاده 11:30-13 303               P P P P P P  
                                   
                                   
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/16 11/23 11/30 12/07 12/14 12/21 01/20 01/27 02/03 02/10 02/17 02/24 02/31 03/07
دوشنبه پروژه- پژوهشهای عملی انفرادی ویسی 10-11:30       P                      
روانشناسی تربیتی ویسی 11:30-13       P P P P P P            
روانشناسی یادگیری ویسی 8:30-10       P P                    
روانشناسی شناختی ویسی 8:30-10           P P P P P P        
آموزه های روانشناسی در قرآن بیگی 8:30-10 201 P P P P P P                
آموزه های روانشناسی در حدیث بیگی 10-11:30 201 P P P P P P                
روانشناسی دین بیگی 11:30-13 201 P P P P P P                
انسان از دیدگاه اسلام فاضل زاده 8:30-10 303 P P P P P P                
فلسفه علم روانشناسی فاضل زاده 10-11:30 303 P P P P P P                
                                   
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/17 11/24 12/01 12/08 12/15 12/22 01/21 01/28 02/04 02/11 02/18 02/25 03/01 03/08
سه شنبه آسیب شناسی روانی 1 درکه 8:30-10 201 P P   P P P P              
آسیب شناسی روانی 2 درکه 10-11:30 201 P P   P P P P              
روانشناسی سالمندی درکه 11:30-13 201 P P   P P P P              
روانشناسی فیزیولوژیک درکه 13:30-15 201 P P   P P P P              
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان درکه 11:30-13 201               P P P P P P  
علوم اعصاب شناختی درکه 13:30-15 201               P P P P P P  
                                   
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/18 11/25 12/02 12/09 12/16 12/23 01/22 01/29 02/05 02/12 02/19 02/26 03/02 03/09
چهارشنبه انگیزش و هیجان خانجانی 10-11:30 201 P P P P P P                
بهداشت روانی خانجانی 11:30-13 201 P P P P P P                
مباحث اساسی در روانشناسی 2 خانجانی 13:30-15 201 P P P P P P                
متون روانشناسی 1 حسینخانی 8:30-10 303             P P P   P P P  
متون روانشناسی 2 - زبان تخصصی روانشناسی 2 حسینخانی 10-11:30 303             P P P   P P P  
پویایی گروه خانجانی 10-11:30 201             P P P   P P P  
مباحث اساسی در روانشناسی 1 خانجانی 11:30-13 201             P P P   P P P  
روانشناسی صنعتی سازمانی خانجانی 13:30-15 201             P P P   P P P  
                                   
                                   
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/19 11/26 12/03 12/10 12/17 12/24 01/23 01/30 02/06 02/13 02/20 02/27 03/03 03/10
پنجشنبه روانشناسی تجربی مومنه 8:30-10 201 P P P P P P P P            
نظریه های مشاوره و روان درمانی مومنه 10-11:30 201 P P P P P P P P            
آزمونهای روانشناختی 1 -- آزمونهای روانی مومنه 11:30-13 201 P P P P P P P P            
آزمونهای روانشناختی 2 مومنه 13:30-15 201 P P P P P P P P            
روانسنجی مومنه 8:30-11:30 201                 P P P P P  
توانبخشی افراد با نیازهای خاص مومنه 11:30-15 201                 P P P P P  
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی- فناوری اطلاعات حاتمی خواه 10-13 گارگاه   P P P P P P P            
                                   
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر