برنامه کلاسی

1396/2/11 دوشنبه

روانشناسی 3952
 
برنامه روانشناسی ترم دوم 96- 95
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/23 11/30 12/7 12/14 12/21 1/19 1/26 2/2 2/9 2/16 2/23 2/30
شنبه روانشناسی تجربی مومنه 8/30-10 201 P P P P   P            
نظریه های مشاوره و روان درمانی مومنه 10-11/30 201 P P P P   P            
اصول روانشناسی بالینی مومنه 11/30- 1 201 P P P P   P            
آسیب شنلسی روانی کودک و نوجوان مومنه 1/30- 3 201 P P P P                
پروژه- پژوهشهای عملی انفرادی ویسی 11/30- 1 208     P                  
روش تحقیق کمی و کیفی ویسی 10-11/30 208   P P P   P            
علوم اعصاب شناختی - مقدمات نورو پسیکولوژی ملکی 11/30-13 208             P P P P P  
فلسفه علم روانشناسی ملکی 13/30-15               P P P P P  
مبانی مشاوره و راهنمایی آقای بابایی 10-11/30 208               P P P    
روانشناسی خانواده آقای بابایی 8/30-10                     P P  
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 1/20 1/27 2/3 2/10 2/17 2/24  
یکشنبه آسیب شناسی روانی 1 درکه 8/30-10 201 P P P P                
آسیب شناسی روانی 2 درکه 10-11/30 201 P P P P                
روانشناسی سالمندی درکه 11/30- 1 201 P P P P                
روانشناسی فیزیولوژیک درکه 1/30- 3 201 P P P P                
احساس و ادراک ملکی 8/30-10 201           P P P P P    
 روانشناسی سلامت ملکی 10-11/30 201           P P P P      
فیزیولوژی اعصاب و غدد ملکی 11/30- 1 201           P P P P      
روانشناسی صنعتی-سازمانی کریمی 1/30- 3 201           P P P P P    
                               
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/25 12/2 12/9 12/16 12/23 1/21 1/28 2/4 2/11 2/18 2/25  
 دو شنبه روان سنجی کماسی 8/30-10 201 P P P P     P          
آزمونهای روانشناختی 1( آزمونهای روانی. هوش و سنجش کماسی 10-11/30 201 P P P P     P          
بهداشت روانی کماسی 11/30- 1 201 P P P P     P          
روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1 یار محمدی 8/30-10 201             P   P P P  
روانشناسی افراد با نیازهای خاص  2 یار محمدی 10-11/30 201             P   P P P  
روانشناسی یادگیری ویسی 11/30- 1 208   P P P     P          
آمار توصیفی انتظاری 13/30-15 208             P P P P    
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان امیدیان 13/30-15               P P P P    
آزمونهای روانشناختی 2 کماسی 8/30-10 201               P P      
ارزشیابی شخصیت کماسی 10-11/30 201               P P      
متون روانشناسی 2 ملکی 11/30-13 201               P P P P  
مباحث اساسی در روانشناسی 1 توکلی 13/30-15                 P P P    
مبانی جامعه شناسی یارمحمدی 8/30-10               P P P P    
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/26 12/3 12/10 12/17 12/24 1/22 1/29 2/5 2/12 2/19 2/26  
سه شنبه مباحث اساسی در روانشناسی 2 توکلی 8/30-10 201 P P P P                
تاریخ و مکاتب در روانشناسی رحیمی 10-11/30 201 P P P P                
روانشناسی تحولی 1 چهری 11/30- 1 201 P P P P                
روانشناسی اجتماعی خانم بابایی 8/30-10 201             P   P P P  
روانشناسی اجتماعی کاربردی خانم بابایی 10-11/30 201             P   P P P  
آسیب شناسی اجتماعی خانم بابایی 11/30- 1 201             P   P P P  
روش های تغییر و اصلاح رفتار فتاحی 13/30-15                   P P    
تفکر و زبان امیدیان 13/30-15                     P P  
                               
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/27 12/4 12/11 12/18 12/25 1/23 1/30 2/6 2/13 2/20 2/27  
چهار شنبه آموزه های روانشناسی در حدیث بیگی 8/30-10 201   P   P   P   P   P    
آموزه های روانشناسی در قرآن بیگی 10-11/30 208   P   P   P   P   P    
انسان از دیدگاه اسلام بیگی 11/30-13 201   P   P   P   P   P    
روانشناسی دین بیگی 13/30-15 201   P   P   P   P   P    
روانشناسی سیاسی فاضلی 8/30-10               P P P P P  
روانشناسی شخصیت فاضلی 10-11/30               P P P P    
کاربرد کامپیوتر - فناوری اطلاعات حاتمی خواه 8/30-11/30 201             P P P P P  
معرفت شناسی آبختی 11/30-13 201                   P P  
مشاوره شغلی و حرفه ای فاضلی 11/30-13 201                   P P  
      201                        
روز نام درس استاد ساعت کلاس 11/28 112/5 12/12 12/19 12/26 1/24 1/31 2/7 2/14 2/21 2/28  
پنج شنبه روانشناسی شناختی   مرادی 11/30- 1 201 P P   P   P P P        
روانشناسی اعتیاد شکری 1/30- 3 201 P P   P   P            
روانشناسی تحولی 2 خانجانی 10-11/30 201           P P P P P    
روانشناسی تربیتی خانجانی 11/30-13                   P P P  
آشنایی با فلسفه اسلامی خسروی 11/30-13             P P P P      
انگیزش و هیجان خ مرادی 8/30-10               P P P      
روانشناسی کودکان استثنایی خ مرادی 10-11/30               P P P      
آمار استنباطی کسرایی 13/30-15 201           P P P P P P  
روانشناسی پویایی گروه خ مرادی 11/30-13 201                 P P    
                               
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما