برنامه کلاسی

1396/1/25 جمعه

جغرافیا 3952
 
گر وه شماره درس نام درس کل ع نام خانوادگی و نام استاد ظر فیت پسر دختر جمع
1 1216414 آب و هوای ایران 2 0 انتظاری 69 1 1 2
1 1117146 آمار و احتمالات 2 0 انتظاری 69 1 1 2
1 1216408 اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای 2 0 خواجوی 69 2 1 3
1 1216403 اصول وروش های آمایش سرزمین 2 0 انتظاری 69 0 1 1
1 1216451 برنامه ریزی حمل و نقل شهری 2 0 حسینی 69 1 1 2
1 1216454 پروژه 3 3 خسروی 6 0 2 2
1 1216447 توسعه پایدار شهری 2 0 سخاوتی 69 1 0 1
1 1216411 جغرافیای اقتصادی ایران 2 0 خسروی 69 2 0 2
1 1216413 جغرافیای جمعیت ایران 2 0 خواجوی 69 0 1 1
1 1216406 جغرافیای خاک ها 2 0 عبدی 69 1 0 1
1 1216404 جغرافیای روستایی ایران 2 0 انتظاری 69 2 0 2
1 1216420 جغرافیای سیاسی ایران 2 0 خواجوی 69 0 1 1
1 1216452 جغرافیای شهرهای کوچک و میانی 2 0 حسینی 69 2 0 2
1 1216410 جغرافیای شهری ایران 2 0 خسروی 69 1 1 2
1 1216392 روش تحقیق(نظری) 2 0 سخاوتی 69 2 0 2
1 1216421 روش های تحلیل جمعیت 2 0 عبدی 69 0 2 2
1 1216437 زبان تخصصی(جغرافیا وبرنامه ریزی شهری) 2 0 عبدی 69 0 2 2
1 1216383 زمین در فضا 2 0 حسینی 69 1 0 1
1 1216441 شهرها و شهرکهای جدید 2 0 انتظاری 69 1 1 2
1 1511017 فناوری اطلاعاتIT 2 1 سخاوتی 69 0 1 1
1 1216450 کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری 2 0 سخاوتی 69 1 0 1
1 1216400 کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی 2 1 انتظاری 69 1 0 1
1 1216453 گارگاه برنامه ریزی شهری 2 1 انتظاری 69 1 1 2
1 1216380 مبانی آب و هوا شناسی1 2 0 حسینی 69 1 0 1
1 1216440 مبانی برنامه ریزی شهری 2 0 انتظاری 69 2 0 2
1 1216378 مبانی جغرافیای روستایی 2 0 سخاوتی 69 1 0 1
1 1216391 مبانی سنجش از دور 2 1 سخاوتی 69 2 0 2
1 1216402 مبانی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS 2 1 انتظاری 69 0 1 1
1 1216412 مخاطرات انسانی 2 0 انتظاری 69 1 1 2
1 1216446 مدیریت شهری 2 0 حسینی 69 1 0 1
1 1216415 مطالعات منطقه ای(خلیج فارس) 2 0 انتظاری 69 1 1 2
1 1216396 نقشه برداری 2 1 سخاوتی 69 2 0 2
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما