برنامه کلاسی

1395/12/16 دوشنبه

حسابداری 3952
 

شنبه

نام درس

رشته

استاد

ساعت

ترم

11/09

11/16

11/23

11/30

12/07

12/14

12/21

01/19

01/26

02/02

02/09

02/16

کلاس

حسابرسی 1

مشترک

عباسی

13 30/11

3

 

 

 

 

P

P

 

P

P

P

P

P

209

اصول حسابداری 3

مشترک

عباسی

10- 30/8

3

 

 

 

 

P

P

 

P

P

P

P

P

209

حسابداری صنعتی 1

مشترک

عباسی

30/11- 10

3

 

 

 

 

P

P

 

P

P

P

P

P

209

اصول حسابداری 1

مشترک

ویسمرادی

30/11- 30/8

1

 

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

304

زبان تخصصی 1

حسابداری

ویسمرادی

15-30/11

5

 

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

304

مدیریت تولید

مشترک

شهسواری

15-30/13

3

 

 

P

P

P

P

 

P

P

 

 

 

304

اقتصاد خرد

مدیریت

استدآبادی

15-30/13

1

 

 

P

P

P

P

 

P

P

P

P

P

202

حسابداری میانه 2

حسابداری

عباسی

15-30/13

5

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

 

یکشنبه

نام درس

رشته

استاد

ساعت

ترم

11/10

11/17

11/24

12/01

12/08

12/15

12/22

01/20

01/27

02/03

02/10

02/17

کلاس

حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری

خ بابلی

30/11- 30/8

7

 

 

P

P

P

P

 

P

 

P

P

P

304

مباحث جاری در حسابداری

حسابداری

خ بابلی

15-30/11

7

 

 

P

P

P

P

 

P

 

P

P

P

304

ریاضیات پایه 2

مشترک

خ چقامیرزا

30/11- 30/8

2

 

 

 

P

P

P

 

P

P

P

P

P

301

حسابداری میانه 2

حسابداری

عباسی

15-30/13

5

 

 

P

P

P

P

 

P

P

P

P

P

202

پول، ارز و بانکداری

مشترک

محمودیان

30/11-10

3

 

 

 

 

P

P

 

P

P

P

P

 

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

رشته

استاد

ساعت

ترم

11/11

11/18

11/25

12/02

12/09

12/16

12/23

01/21

01/28

02/04

02/11

02/18

کلاس

زبان تخصصی 2

حسابداری

ویسمرادی

15-30/11

8

 

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

304

مدیریت مالی 1

مشترک

ویسمرادی

30/11- 30/8

6

 

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

304

مدیریت مالی 2

حسابداری

ویسمرادی

15-30/11

6

 

 

 

 

 

P

P

 

P

 

 

 

304

اصول حسابداری 2

مشترک

عباسی

30/11- 30/8

2

 

 

P

P

P

P

 

P

P

P

P

 

209

حسابرسی 2

حسابداری

عباسی

15-30/11

8

 

 

P

P

P

P

 

P

P

P

P

 

209

کاربردکامپیوتر در حسابداری و مدیریت

حسابداری

خ مصطفایی

30/11- 30/8

8

 

P

P

P

P

P

 

P

P

P

P

 

کارگاه

پژوهش عملیاتی

حسابداری

خ کهریزی

15-30/11

6

 

P

P

P

P

P

 

P

P

P

P

 

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

رشته

استاد

ساعت

ترم

11/12

11/19

11/26

12/03

12/10

12/17

12/24

01/22

01/29

02/05

02/12

02/19

کلاس

حسابداری مالیاتی

حسابداری

مرادی

15-30/11

8

 

P

P

P

P

P

 

 

P

 

P

 

209

اقتصاد کلان

مشترک

خ حیدری

30/11- 10

2

 

 

P

P

P

P

 

 

P

 

P

 

304

مالیه عمومی

مشترک

خ حیدری

15-30/11

3

 

 

 

 

 

P

 

 

P

 

P

 

304

حسابداری صنعتی 2

حسابداری

خ اسدی

15-30/11

4

 

P

 

P

P

P

 

 

P

 

P

P

209

حسابداری پیشرفته 2

حسابداری

سیف اللهی

30/11-30/8

6

 

 

P

P

P

P

 

 

P

 

P

P

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

رشته

استاد

ساعت

ترم

11/13

11/20

11/27

12/04

12/11

12/18

12/25

01/23

01/30

02/06

02/13

02/20

کلاس

حقوق بازرگانی

مشترک

خ مهدی آبادی

30/11- 30/8

5

 

 

 

P

P

P

 

P

P

P

 

 

209

آمار و احتمالات

مشترک

خ حاجی کاظمی

15-30/11

4

 

P

 

P

P

P

 

P

P

P

P

 

209

ریاضیات پایه 1

حسابداری

خ حاجی کاظمی

30/11- 30/8

1

 

P

 

P

P

P

 

P

P

P

P

 

304

مبانی تنظیم بودجه

مشترک

امیرخانی

15-30/13

4

 

 

 

P

P

P

 

P

P

P

 

 

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

رشته

استاد

ساعت

ترم

11/14

11/21

11/28

12/05

12/12

12/19

01/24

01/31

02/07

02/14

02/21

02/28

کلاس

مبانی سازمان و مدیریت

مشترک

رضایی

15-30/13

1

 

P

P

P

 

P

P

 

 

 

 

 

202

توسعه اقتصادی

مشترک

نجفی قبادی

15-30/13

5

 

 

P

P

 

 

P

 

P

 

 

P

209

حسابداری پیشرفته 1

حسابداری

کوه نشین

15-30/13

7

 

 

P

P

 

P

P

P

P

P

 

P

209

حسابداری میانه 1

حسابداری

حاتمی یادگاری

30/11- 30/8

4

 

P

P

P

 

P

P

P

P

P

 

P

 

حسابداری صنعتی 3

حسابداری

حاتمی یادگاری

15-30/11

7

 

P

P

P

 

P

P

P

P

P

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما